Troublefree

Algemene voorwaarden Smart Software

Smart Software is een logistiek/EFP softwarepakket voor het kleinbedrijf van TroubleFree. Dit pakket wordt aangeboden als Software as a Service. Met deze webapplicatie is het onder andere mogelijk is om offertes, orders, pakbonnen en facturen te maken. Daarnaast kunnen er in de webapplicatie de door de Klant met de fabrikant gemaakte prijsafspraken worden opgeslagen.
Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien van deze door TroubleFree verrichte dienstverlening. Lees de onderstaande Algemene Voorwaarden dan ook aandachtig door.

Artikel 1. Definities
1. TroubleFree: TroubleFree B.V., gevestigd aan de Pletterij 1A te Noordwijkerhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28112655.
2. Klant: De rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat met TroubleFree teneinde de Dienst te kunnen gebruiken.
3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen TroubleFree en Klant waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
4. Dienst: het via internet beschikbaar stellen van Smart Software, eventueel uitgebreid met verschillende modules.
5. Account: het gedeelte van Smart Software dat persoonlijk is voor de individuele gebruiker(s) van Smart Software.
6. Inloggegevens: de gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, die dienen te worden ingevuld om toegang te krijgen tot Smart Software.
7. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.
8. Partij: TroubleFree, dan wel Klant als partij bij de Overeenkomst.
9. Smart Software: de webapplicaties die TroubleFree via internet beschikbaar stelt aan Klant, waaronder Smart Bulb, Smart Nursery, Smart Stone, Smart Trade, Smart Garden, Smart Wood, Smart Tile, Smart IT en Troublefree Retail.
10. Website: www.troublefree.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst en maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen TroubleFree en Klant.
2. Eventuele door Klant aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij TroubleFree daar schriftelijk, uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel 3. Totstandkoming
1. Klant gaat de Overeenkomst met TroubleFree aan door het door TroubleFree op de Website of op andere wijze gedane aanbod te aanvaarden
2. Klant aanvaardt het aanbod dat TroubleFree op de Website doet op elektronische wijze door het volledig invullen/voltooien van het daartoe bestemde elektronische formulier/bestelproces op de Website.
3. Klant aanvaardt het aanbod dat TroubleFree op andere wijze doet door het invullen en ondertekend retourneren van het door TroubleFree ter beschikking gestelde Opdrachtformulier.
4. Met de aanvaarding komt een Overeenkomst tot stand.
5. Het aanbod van TroubleFree met betrekking tot Smart Software geldt niet voor natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf. Consumenten kunnen derhalve geen Overeenkomst met TroubleFree aangaan met betrekking tot de Dienst.
6. Na de aanvaarding kan de Overeenkomst slechts worden gewijzigd met wederzijdse schriftelijke instemming van Partijen. Dit met uitzondering van de Algemene Voorwaarden. Zie voor wijziging van de Algemene Voorwaarden artikel 19.

Artikel 4. Bevestiging en archivering
1. Indien het bestelproces op de Website succesvol is voltooid of het Opdrachtformulier door TroubleFree ondertekend retour is ontvangen, verzendt TroubleFree een, in beginsel automatische, bevestiging van de totstandkoming van de Overeenkomst aan Klant.
2. De bevestiging bevat tevens de inhoud van de Overeenkomst, zoals opgeslagen bij TroubleFree.

Artikel 5. Duur en beëindiging
1. De Overeenkomst wordt vanaf de datum van ondertekening van het Opdrachtformulier dan wel de datum waarop het bestelproces op de Website is voltooid aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging per brief, tijdig met een opzegtermijn van een maand tegen het aflopen van deze periode, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode van één jaar.
2. Na beëindiging van de Overeenkomst zullen de Accounts van Klant en zal de door Klant op de servers van TroubleFree opgeslagen data worden verwijderd.

Artikel 6. Toegang
1. Klant ontvangt na totstandkoming van de overeenkomst zijn inloggegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, van TroubleFree op het door klant bij registratie opgegeven e-mailadres.
2. Deze inloggegevens dient Klant te gebruiken om toegang te krijgen tot Smart Software en zijn Account.
3. Klant kan middels zijn Account gebruikers toevoegen aan Smart Software en/of verwijderen van de Dienst. De door Klant aangemaakte gebruikers krijgen van TroubleFree allen een eigen Account met eigen Inloggegevens.
4. Het aantal gebruikers dat tegelijkertijd gebruik kan maken van Smart Software – tegelijkertijd ingelogd kan zijn op Smart Software – is beperkt tot het op het Opdrachtformulier overeengekomen aantal.
5. Indien dit is overeengekomen kan Klant het aantal gebruikers dat tegelijkertijd van Smart Software gebruik kan maken, wijzigen. Klant kan dit aantal 12 maal per jaar wijzigen. Een verlaging van het aantal gebruikers dat tegelijkertijd van Smart Software gebruik kan maken kan slechts eenmalig worden doorgevoerd. Aan een dergelijke wijziging zijn kosten verbonden. Deze zal TroubleFree vooraf aan Klant meedelen.
6. Smart Software is alleen te gebruiken door de daartoe bevoegde gebruikers, na invoering van de Inloggegevens.

Artikel 7. Verantwoordelijkheid
1. Klant dient de door TroubleFree aan Klant verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden. Klant dient deze verplichting tevens op te leggen aan de door hem aan de Dienst toegevoegde gebruikers.
2. Klant heeft de mogelijkheid zijn wachtwoord te wijzigen in een zelfgekozen wachtwoord. Het is hierbij de eigen verantwoordelijkheid van Klant een sterk wachtwoord te kiezen en eventuele IP-filters en andere beveiligingsmaatregelen te nemen.
3. TroubleFree mag ervan uitgaan dat degene die zich aanmeldt op de Dienst ook daadwerkelijk gerechtigd is zich aan te melden op de Dienst. Iedere actie die wordt uitgevoerd in Smart Software nadat is ingelogd met de Inloggegevens van Klant of met de Inloggegevens van door hem toegevoegde gebruikers, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Klant te geschieden.
4. In geval van misbruik van Inloggegevens of een vermoeden daarvan, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan TroubleFree te melden zodat deze maatregelen kan nemen. Indien TroubleFree tot het besef komt dat de inloggegevens van Klant bekend zijn bij onbevoegde, stelt zij Klant daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen.

Artikel 8. Gebruik van Smart Software
1. Klant bepaalt zelf welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld.
2. Het is mogelijk een koppeling tot stand te brengen tussen Smart Software en andere applicaties, zoals, maar niet beperkt tot, boekhoudprogramma's. Indien Klant een dergelijke koppeling wenst dient hij hiertoe eerst contact op te nemen met TroubleFree en te informeren naar de mogelijkheden.
3. TroubleFree geeft geen garantie met betrekking tot de werkzaamheid van de tot stand gebrachte koppeling(en).
4. Het is niet toegestaan om de Dienst te gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden.
5. Het is Klant niet toegestaan om bij enig gebruik van de Dienst de indruk te wekken dat Klant een partner van TroubleFree is of als aanbieder van de Dienst te gaan fungeren , tenzij TroubleFree daar uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
6. Indien Klant in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden heeft TroubleFree het recht, om met opgaaf van redenen, onmiddellijk:
a) het Account te weigeren, te blokkeren, aan te passen of te verwijderen;
b) verstrekking van de Dienst op te schorten;
c) de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Gebruik van SAUS
1. Indien is overeengekomen dat Klant de Sierbestrating Artikel Update Service (SAUS) dienst van TroubleFree afneemt geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. TroubleFree zal Klant zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 20 werkdagen na het verschijnen van een prijslijst van een fabrikant deze aan Klant ter beschikking stellen via SAUS.
3. Het is Klant toegestaan TroubleFree te verzoeken niet in SAUS opgenomen prijslijsten beschikbaar te stellen via SAUS. TroubleFree is vrij dergelijke verzoeken wegens haar moverende redenen te weigeren.
3. Indien niet anders is overeengekomen levert TroubleFree alleen prijslijsten met standaardprijzen (zoals advies- en inkoopprijzen) aan van het standaardassortiment van de fabrikant. Klant dient zelf zijn persoonlijke met fabrikant gemaakte prijsafspraken in te voeren.
4. TroubleFree levert Klant prijslijsten met minimaal het artikelnummer van de het artikel, omschrijving van het artikel, de bruto inkoopprijs van het artikel en de verkoopeenheid aan.
4. Door de klant gedane verzoeken met betrekking tot aangepaste aanlevering van de prijslijsten, aanpassing indeling artikelgroepen in de prijslijst, aanlevering van prijslijsten van andere fabrikanten dan de door TroubleFree geselecteerde en andere verzoeken met betrekking tot de prijslijsten zullen door TroubleFree te alle tijde worden geweigerd.
5. Het is Klant niet toegestaan de aan hem via SAUS ter beschikking gestelde gegevens te verstrekken aan derden.
6. Het is Klant slechts toegestaan prijslijsten via SAUS binnen te halen waarvan hij weet, of kan weten, dat hij deze prijslijsten mag binnenhalen van de fabrikant. Klant is zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van de prijslijsten via SAUS.
7. TroubleFree geeft geen garantie over de juistheid van de prijslijsten. TroubleFree kan daarnaast niet garanderen dat wanneer een prijslijst via SAUS is binnen te halen de fabrikant toestemming geeft voor het binnenhalen van de prijslijst door Klant.
8. TroubleFree is niet aansprakelijk voor fouten in de prijslijsten. Klant vrijwaart TroubleFree voor claims van derden die kunnen ontstaan door het gebruik van de SAUS-dienst.

Artikel 10. Updates
1. TroubleFree heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Omdat de Dienst aan meerdere Klanten van TroubleFree wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. TroubleFree is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Dienst.

Artikel 11. Beschikbaarheid en onderhoud van de Dienst
1. TroubleFree zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen met Klant middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement.
2. TroubleFree behoudt zich het recht voor de verstrekking van de Dienst tijdelijk te onderbreken ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van TroubleFree.
3. Deze onderbreking tracht TroubleFree zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor Klant optreedt.
4. TroubleFree zal wegens bedoelde onderbreking nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade geleden door Klant.

Artikel 12. Back-up en Beveiliging
1. Ieder uur wordt een back-up gemaakt van alle systemen van TroubleFree, inclusief alle Accounts. Het tijdstip van het maken van de back-up wordt door TroubleFree bepaald.
2. De door TroubleFree gemaakte Back-ups worden 7 dagen bewaard door TroubleFree.
3. In sommige gevallen is het, tegen betaling, mogelijk de backups (of een gedeelte daarvan) terug te laten plaatsen door TroubleFree. Dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend via de helpdesk, zie artikel 14. De kosten hiervan zullen apart en vooraf aan Klant worden medegedeeld.
4. TroubleFree maakt gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van gegevens en communicatie.

Artikel 13 Persoonsgegevens
Persoonsgegevens van Klant worden door TroubleFree uitsluitend verwerkt overeenkomstig de privacyverklaring, te vinden op de Website.

Artikel 14. Helpdesk
1. Klant kan op een door TroubleFree, in beginsel via de Website, aangegeven wijze storingen en vragen melden. TroubleFree zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.
2. Aan Klant wordt via een bij Smart Software behorende handleiding informatie over het gebruik van de Dienst ter beschikking gesteld. Klant wordt geacht eerst de handleiding te hebben geraadpleegd, voordat hij een vraag stelt aan de helpdesk van TroubleFree.

Artikel 15. Prijzen en betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door TroubleFree genoemde prijzen exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Alle tarieven op de Website, brochures en andere materialen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Klant is voor het gebruik van de Dienst aan TroubleFree de vergoeding verschuldigd die op de Website of op het Opdrachtformulier wordt aangegeven.
4. TroubleFree zal voor het door Klant verschuldigde bedrag, indien niet anders is overeengekomen, maandelijks een factuur sturen aan Klant. De betalingstermijn van deze factuur is 30 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Indien gewenst door Klant kan het door Klant TroubleFree kan verlangen dat het door Klant aan TroubleFree verschuldigde bedrag vooraf middels automatische incasso worden voldaan. Klant dient TroubleFree hiervoor te machtigen. Indien Klant hieraan niet kan voldoen is TroubleFree gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
6. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Klant meegedeeld en heeft TroubleFree het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij Klant in rekening te brengen.
7. Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door TroubleFree.
8. Na het verstrijken van 30 dagen na de betalingstermijn is Klant die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door TroubleFree.
9. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
11. In bovenstaande gevallen heeft TroubleFree voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.
12. Indien Klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Klant de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk aan TroubleFree kenbaar maken. Voornoemde bezwaar stuit het betalingstermijn van de factuur niet. TroubleFree zal een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er inderdaad een fout is gemaakt wordt het te veel of te weinig betaalde verrekend dan wel teruggestort of alsnog in rekening gebracht.
13. TroubleFree is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 5% per jaar, heeft Klant het recht om de Overeenkomst op te zeggen tot het moment waarop de tariefwijziging in werking treedt, met een opzegtermijn van 2 weken.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van TroubleFree voor directe schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door TroubleFree van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van TroubleFree, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Klant onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 5.000,- (exclusief BTW). 2. Aansprakelijkheid van TroubleFree voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 3. Buiten de in artikel 16 lid 1 genoemde gevallen rust op TroubleFree geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 16 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van TroubleFree. 4. De aansprakelijkheid van TroubleFree wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant TroubleFree onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming, en TroubleFree ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TroubleFree in staat is adequaat te reageren. 5. TroubleFree is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 17). 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij TroubleFree meldt. 7. Klant vrijwaart TroubleFree voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door TroubleFree geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 17. Overmacht
TroubleFree is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien een omstandigheid waar TroubleFree geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.
In geval van dergelijke overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie TroubleFree in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is – kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat.

Artikel 18. Rechten van intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij TroubleFree of diens licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur (de Dienst) te verwijderen of te wijzigen.
3. Het is TroubleFree toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien TroubleFree door middel van technische bescherming de programmatuur van TroubleFree heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 19. Geheimhouding
1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 20. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1. TroubleFree behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Een wijziging treedt eerst in werking één maand na bekendmaking van de wijziging per elektronisch bericht. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien Klant een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen tegen de ingangsdatum van de voorgenomen wijzigingen.

Artikel 21. Slotbepalingen
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Verandering in management of rechtsvorm van partijen heeft geen invloed op de Overeenkomst.
3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te 's-Gravenhage.
4. Partiële nietigheid: indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
5. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
6. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
7. Klant staat in voor de juistheid van de door hem opgegeven gegevens. Klant zal TroubleFree steeds onverwijld op de hoogte stellen van wijzigingen in gegevens welke voor TroubleFree relevant kunnen zijn, zoals, maar niet beperkt tot, contactgegevens van Klant.
8. Het is TroubleFree toegestaan derden in te schakelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

Contact
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden Smart Software vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. Gebruik bij voorkeur het contactformulier.

Postadres: Troublefree B.V.
Pletterij 1A
2211 JT Noordwijkerhout
E-mail: info@troublefree.nl

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 28112655

[
www.troublefree.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.troublefree.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren