Troublefree

Algemene voorwaarden hostingdiensten

Deze voorwaarden gelden voor de verschillende hostingdiensten van Troublefree (webhosting, domeinnaamregistratie, online back-up en zakelijk mailen). Lees deze voorwaarden dan ook aandachtig door indien u gebruik wilt maken van een de hostingdiensten van Troublefree.

In deze voorwaarden wordt soms uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen consumenten en natuurlijke- of rechtspersonen handelend in beroep of bedrijf. Indien dit onderscheid niet uitdrukkelijk wordt gemaakt geldt voor beide dezelfde regel.

 
Versie: 1
Datum: 11 mei 2012
 
Artikel 1. Definities

1. Troublefree: Troublefree B.V. gevestigd aan de Pletterij 1A te Noordwijkerhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28112655.

2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Troublefree een Overeenkomst heeft afgesloten al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

4. Account: de online omgeving welke aan Klant door Troublefree ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van het beheren van zijn Dienst.

5. Controlpanel: de online omgeving welke aan Klant door Troublefree ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.

6. Clientsoftware: bij de afname van de online back-up Dienst en/of de zakelijk mailen Dienst aan Klant geleverde software om gebruik te kunnen maken van deze Dienst.

7. Dienst: de specifieke dienst (webhosting, domeinnaamregistratie, online back-up en/of zakelijk mailen) die Troublefree met Klant overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.

8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Troublefree en Klant krachtens welke Troublefree de Dienst zal uitvoeren.

9. Partijen: Troublefree en Klant gezamenlijk.

10. Website: www.Troublefree.nl dan wel subdomeinen en andere domeinextensies.

 
Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

1. De Overeenkomst tussen Troublefree en Klant komt tot stand doordat Klant een elektronische bestelling plaatst via de Website dan wel via zijn Controlpanel. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Troublefree een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Dit laatste is echter maatwerk.

2. Een offerte is geldig tot 30 dagen na verzending door Troublefree, tenzij anders aangegeven in de offerte.

3. Indien blijkt dat door Klant verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Troublefree het recht de prijzen hierop aan te passen.

4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Troublefree alleen bindend indien en voor zover deze door Troublefree uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

6. Troublefree heeft het recht een Klant naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.

7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding door Klant wordt ontvangen door Troublefree. Indien Klant een natuurlijk persoon is, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, loopt de Overeenkomst vanaf het moment waarop Klant de mededeling van aanvaarding ontvangt per mail.

9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

de Overeenkomst;
de eventuele afgesloten Service Level Agreement;
de eventuele bijlagen;
de Algemene Voorwaarden;
eventuele aanvullende voorwaarden.

10. Binnen zeven werkdagen na de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, of na de dag waarop Klant bevestiging daarvan heeft gehad, heeft Klant niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf het recht om deze zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Dit recht komt echter te vervallen als Klant binnen deze periode reeds van de Dienst gebruik heeft gemaakt (zie hierover artikel 12 omtrent het herroepingsrecht).

 
Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Troublefree zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling.

2. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen garandeert Troublefree dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Troublefree het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Troublefree aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Troublefree worden verstrekt.

5. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Troublefree Klant een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Klant toegang tot het Controlpanel. Klant zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.

6. Iedere actie die middels het Controlpanel van Klant plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Klant te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Controlpanel dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Troublefree te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

7. Troublefree heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Troublefree niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

8.Troublefree is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door opschorting zoals omschreven in het vorige lid. 

 
Artikel 4. Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Troublefree zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Troublefree gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de voorgenomen tariefswijziging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van 7 (zeven) dagen.

4. Het is Troublefree toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 5% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Klant om de betreffende Overeenkomst op te zeggen.

5. Alle voor Troublefree uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Klant, mits deze aan Klant te wijten zijn.

 
Artikel 5. Online back-up dienst

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende back-up, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Inhoud online back-up Dienst:

De betreffende Dienst bestaat uit een back-up dienst en uitdrukkelijk niet uit een data opslag dienst;

De online back-up Dienst wordt door Troublefree geleverd aan Klant middels de elektronische terbeschikkingstelling van een Account en de Clientsoftware;

Het is mogelijk om één keer per maand de omvang van de te gebruiken schijfruimte te up- of te downgraden. Voorwaarde hiervoor is wel dat de gewenste schijfruimte past binnen het huidige schijfverbruik. Troublefree mag om haar moverende redenen een verzoek tot up- of downgraden weigeren. Hiervan krijgt Klant afzonderlijk bericht.

3. Voor de levering van de online back-up Dienst geldt het volgende:

Voor de Dienst gelden minimumeisen aan door u te gebruiken computer(s), besturingssystemen en andere hard- of software. Troublefree stelt op haar Website en via de helpdesk informatie hierover beschikbaar. Het is uitsluitend verantwoordelijkheid van Klant om te zorgen dat zijn hard- en software voldoen aan deze minimumeisen;

4. Voor het gebruik van de online back-up Dienst geldt het volgende:

Het staat Klant geheel vrij hoe de aan hem ter beschikking gestelde schijfruimte op de server van Troublefree te benutten. De keuze voor de bestanden en gegevens die opgeslagen worden en de frequentie waarmee dat gebeurt is geheel aan Klant.

Klant mag de online back-up Dienst niet tegen betaling doorleveren aan derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

Daar het hier gaat om een back-up Dienst moet Klant te allen tijde het origineel van de data die middels de Dienst wordt opgeslagen te bewaren. Troublefree zal zich desalniettemin inspannen om de op de server opgeslagen bestanden en gegevens beschikbaar te houden (al dan niet in versleutelde vorm) gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Troublefree kan hierover echter geen garanties geven;

 Troublefree kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor verlies of verminking van data;

Gegevens of bestanden die Klant opslaat of terugleest via de Dienst worden via Internet verzonden. Het hierbij gegenereerde dataverkeer kan meetellen in de vaststelling van de hoeveelheid dataverkeer die Klant via Troublefree of een andere internetprovider genereert.

Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst in het kader van de Overeenkomst, ook ten aanzien van derden. Indien derden bewust of onbewust gebruik hebben gemaakt van de Dienst van Klant, en daarmee kosten maken, blijft Klant verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.

Troublefree zal zich inspannen om u te ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. Hiertoe biedt zij informatie over de Dienst en aanverwante zaken aan op haar Website. Troublefree stelt voorts toegang per webformulier of telefoon tot een helpdesk ter beschikking. Deze helpdesk biedt eerstelijnsondersteuning en is in beginsel beschikbaar tijdens kantooruren. De exacte beschikbaarheid en kosten voor deze helpdesk worden vermeld op de Website;

5. Ten aanzien van het gebruiksrecht voor de Clientsoftware geldt het volgende:

Troublefree verstrekt Opdrachtgever als onderdeel van deze Overeenkomst het niet-exclusieve recht de Clientsoftware te mogen laden, uitvoeren, kopiëren en in beeld te brengen.

Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om de Clientsoftware in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden middels verhuur, Software-as-a-Service constructies, via Internet of anderszins, wijzigingen aan te brengen in de Clientsoftware, aanduidingen van de maker of rechthebbende(n) van de Clientsoftware of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken, kopieer- of andere beveiligingen te verwijderen of te omzeilen, of de broncode van de Clientsoftware te reverse engineeren of de Clientsoftware te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;

Alle rechten op de Clientsoftware, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden liggen en blijven bij Troublefree en haar toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Clientsoftware niet verveelvoudigen of openbaar maken.

 
Artikel 6. Hosting en zakelijk mailen

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Klant aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of zakelijke e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. De Dienst zakelijke e-mailen, wordt alleen aangeboden en geleverd aan natuurlijke- en/of rechtspersonen handelend in uitoefening van beroep of bedrijf.

3. De Dienst zakelijke e-mailen wordt door Troublefree geleverd aan Klant middels de elektronische terbeschikkingstelling van een Account en de Clientsoftware;

4. Klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Dienst die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

5. Troublefree hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen als er naar hun mening sprake is van strijd met het Nederlandse recht zoals omschreven in het vorige lid. Als een klacht naar het oordeel van Troublefree gerechtvaardigd is, is Troublefree gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Troublefree zal Klant informeren over het verloop van deze procedure.

6. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Troublefree gerechtigd hiervan aangifte te doen. Troublefree kan hierbij alle relevante informatie over Klant en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Troublefree verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

7. Bij herhaaldelijke klachten over de door Klant aangeboden informatie is Troublefree gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

8. Klant, de natuurlijke of rechtspersoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, vrijwaart Troublefree voor alle schade als gevolg van bovenstaande.

9. Troublefree is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Klant lijdt door een ingrijpen van Troublefree in het kader van de klachtprocedure.

10. Klant onthoudt zich ervan overige klanten van Troublefree of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Klant verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Troublefree, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

11. Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

12. Zonder toestemming van Troublefree is het Klant verboden de door Troublefree verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

13. Het is Klant niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14. Troublefree kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Troublefree bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt (zie tevens artikel 7: dataverkeer).

15. Klant verstrekt hierbij Troublefree een onbeperkte licentie om alle door Klant via de systemen van Troublefree verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Troublefree geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Troublefree.

16. Indien Klant een anti-virus dan wel anti-spam software bij Troublefree afneemt, verklaart Klant bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier.

17. Klant is ten aanzien van “Cloud Diensten” zoals de e-mail en hosting-Dienst, zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Wet bescherming persoonsgegevens. Troublefree zal Klant wel informeren over de locaties van de servers in de cloud.

18. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Klant.

 
Artikel 7. Clientsoftware

1. De Clientsoftware ten behoeve van de back-up Dienst dan wel de Clientsoftware ten behoeve van de zakelijk mailen Dienst, wordt u beschikbaar gesteld zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juist functioneren.

2. Ten aanzien van het gebruiksrecht voor de Clientsoftware geldt het volgende:

Troublefree verstrekt Klant als onderdeel van deze Overeenkomst het niet-exclusieve recht de Clientsoftware te mogen laden, uitvoeren, kopiëren, in beeld te brengen en beschikbaar te stellen aan één of meerdere gebruikers , tenzij schriftelijk anders overeengekomen

Klant is gerechtigd een reservekopie van de Clientsoftware te maken.

Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om de Clientsoftware in kopie te geven aan derden, de Clientsoftware in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden middels verhuur, Software-as-a-Service constructies, via Internet of anderszins, wijzigingen aan te brengen in de Clientsoftware, aanduidingen van de maker of rechthebbende(n) van de Clientsoftware of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken, kopieer- of andere beveiligingen te verwijderen of te omzeilen, of de broncode van de Clientsoftware te reverse engineeren of de Clientsoftware te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;

Alle rechten op de Clientsoftware, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden liggen en blijven bij Troublefree en haar toeleveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de Clientsoftware niet verveelvoudigen of openbaar maken.

 
Artikel 8. Dataverkeer

1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Klant. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.

2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Klant gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.

4. Troublefree kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Troublefree bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld.

5. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

6. Indien door Troublefree geen maximum is gesteld aan het dataverkeer dat Klant per maand mag gebruiken in het kader van de dienst, geldt een ‘Fair Use Policy’. Aan de hand van de afgenomen schijfruimte zal in dat geval een reële hoeveelheid dataverkeer vastgesteld worden die Klant in het kader van de Dienst per maand mag gebruiken. Overschrijdt Klant die hoeveelheid meerdere malen, dan zal Troublefree contact opnemen met Klant om tot uitbreiding van het pakket te komen.

 
Artikel 9. Beschikbaarheid van de Dienst

1. Troublefree zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Troublefree opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

2. Troublefree zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Troublefree is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Troublefree is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

3. Troublefree zal zich inspannen om te zorgen dat Klant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Troublefree. Troublefree kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.

4. Troublefree stelt dagelijks reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Klant, indien dit bij de Dienst wordt aangeboden. Als dit niet het geval is, dan valt het onder de volledige verantwoordelijkheid van Klant om reservekopieën van de bij Troublefree opgeslagen data te maken.

5. Indien naar het oordeel van Troublefree een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Troublefree of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Troublefree gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 
Artikel 10. Domeinnamen en IP-adressen

1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Troublefree voor Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Troublefree vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3. Klant kan uitsluitend uit de elektronische bevestigingsbrief van Troublefree, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

4. Klant vrijwaart en houdt Troublefree schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant.

5. Troublefree is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Troublefree.

6. Indien Troublefree een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Klant, zal Troublefree medewerking verlenen aan verzoeken van Klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

7. Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.

8. Troublefree heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is Troublefree gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

10. De aan Klant ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in het beheer van Troublefree en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Klant niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Troublefree onder een IP-adres opereren.

11. Troublefree heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Klant toe te wijzen.

 
Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Troublefree of diens (toe)leveranciers.
2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
3. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
4. Het is Troublefree toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Troublefree door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5. Klant verstrekt hierbij Troublefree een onbeperkte licentie om alle door Klant aan de systemen van Troublefree aangeleverde Materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Troublefree geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Troublefree.
6. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Klant handelend in beroep of bedrijf zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Troublefree, onverminderd het recht van Troublefree om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

 
Artikel 12. Aansprakelijkheid

De bepalingen van dit artikel gelden alleen ten aanzien van de Klant handelend in uitoefening van beroep of bedrijf.

1. De aansprakelijkheid van Troublefree voor directe schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Troublefree van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Troublefree, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Klant onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 10.000,- (exclusief BTW).

2. Aansprakelijkheid van Troublefree voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Buiten de in artikel 9 lid 1 genoemde gevallen rust op Troublefree geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 9 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Troublefree.

4. De aansprakelijkheid van Troublefree wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Troublefree onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming, en Troublefree ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Troublefree in staat is adequaat te reageren.

5. Troublefree is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 14).

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Troublefree meldt.

7. Klant vrijwaart Troublefree voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Troublefree geleverde zaken, materialen of resultaten.

 
Artikel 13. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden alleen ten aanzien van Opdrachtgevers die niet handelen in uitoefening van beroep of bedrijf, in zoverre dat Klant handelend in uitoefening van beroep of bedrijf geen herroepingsrecht heeft.

1. Ten aanzien van de Hostingdiensten waaronder tevens de e-maildienst valt en de online back-up, geldt dat het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de uitvoering van de Dienst met uitdrukkelijke toestemming van de Klant is aangevangen. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het inloggen op het Controlpanel of Account.

2. Ten aanzien van de Dienst bestaande uit domeinnaamregistratie geldt dat het herroepingsrecht is uitgesloten. Klant wordt geacht uitdrukkelijke toestemming voor de uitvoering van de Dienst te hebben gegeven op het moment dat hij op de Website opdracht geeft tot registratie.

 
Artikel 14. Storingen en overmacht

1. Troublefree heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Troublefree zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Troublefree is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

2. Troublefree heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Troublefree zich inspannen om Klant daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Troublefree is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

3. Troublefree zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Troublefree door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Troublefree kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 
Artikel 15. Duur en opzegging

1. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan deze Overeenkomst door Partijen worden beëindigd door een schriftelijke mededeling met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. Klant, niet zijnde natuurlijke of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, mag de overeenkomst beëindigen zoals hij hem is aangegaan met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand.

2. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Troublefree gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle Accounts en het Controlpanel van Klant op te heffen. Troublefree is niet verplicht in dat geval Klant een kopie van deze data te verschaffen. Indien Klant een schriftelijk verzoek doet aan Troublefree om afgifte van een kopie van de data voorafgaande aan of op het moment van het einde van de Overeenkomst, dan zal Troublefree zich inspannen de kopie te leveren.

3. Door Troublefree opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Troublefree is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

4. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft Klant handelend in uitoefening van beroep of bedrijf geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Troublefree het recht alle met betrokken Klant gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Troublefree op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 
Artikel 16. Betalingsvoorwaarden

1. Troublefree zal voor het door Klant verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Klant. De betalingstermijn van deze factuur is 30 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes. Pas nadat de factuur is voldaan zal de Dienst worden geleverd.

2. Troublefree kan verlangen dat bepaalde Diensten vooraf middels automatische incasso moeten worden voldaan. Klant dient Troublefree hiervoor te machtigen. Indien Klant hieraan niet kan voldoen is Troublefree gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

3. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Klant meegedeeld en heeft Troublefree het recht om een bedrag van 25 euro aan administratiekosten bij Klant in rekening te brengen.

4. Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door Troublefree.

5. Na het verstrijken van 30 dagen na de betalingstermijn is Klant die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Troublefree.

6. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8. In bovenstaande gevallen heeft Troublefree voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.

9. Indien Klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Klant de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk aan Troublefree kenbaar maken. Voornoemde bezwaar stuit het betalingstermijn van de factuur niet. Troublefree zal een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er inderdaad een fout is gemaakt wordt het te veel of te weinig betaalde verrekend dan wel teruggestort of alsnog in rekening gebracht.

10. Indien de natuurlijke persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf de Overeenkomst opzegt en de overeenkomst eindigt, dan wordt het eventueel te veel betaalde teruggestort binnen 30 dagen na het einde van de overeenkomst.

 
Artikel 17. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Troublefree behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Troublefree of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 
Artikel 18. Slotbepalingen
1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te 's-Gravenhage.

3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.

5. De door Troublefree ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Troublefree, gelden als authentiek jegens Klant handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf .

6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

 
Contact

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. Gebruik bij voorkeur het contactformulier.

 

Postadres:                        Troublefree B.V.

                                            Pletterij 1A

                                            2211 JT Noordwijkerhout

 
E-mail:                 info@troublefree.nl
 

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 28112655.

[
www.troublefree.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.troublefree.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren